A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Statut fundacji

STATUT FUNDACJI ŁÓDŹ AKADEMICKA
z siedzibą w Łodzi

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Łódź Akademicka” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatora oświadczeniem o ustanowieniu fundacji z dnia 23 czerwca 2009 roku (akt notarialny Repertorium A nr 562/2009) sporządzony przed Włodzimierzem Fijałkowskim , notariusza w Łodzi, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi przy Placu Wolności nr 12, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami w zakresie określonym obowiązującym prawem.
2. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą, tworzyć zakłady i filie. Fundacja może wchodzić w skład innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji o takich samych lub podobnych celach działania.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź, w województwie łódzkim.

§ 4

Fundację ustanawia się na czas nieograniczony.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw edukacji.

§ 6

Fundacja może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 7

Fundacja posiada osobowość prawną.

Rozdział II
Cel, zasady i formy działalności Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest działalność:
1) naukowa i naukowo-techniczna,
2) oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, szkoleniowa oraz wychowawcza,
3) kulturalna,
4) w zakresie kultury fizycznej i sportu,
5) polegająca na ochronie środowiska,
6) dobroczynna i opiekuńcza,
7) polegająca na pomocy społecznej,
8) polegająca na wspieraniu różnorodnych form aktywności społecznej,
9) mająca na celu ochronę i promocję zdrowia,
10) turystyczna oraz propagowanie różnorodnych form aktywnego wypoczynku,
11) wspierająca proces integracji europejskiej,
12) mająca na celu wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, zapobieganiu uzależnieniom i zjawiskom patologicznym,
13) umożliwiająca zdobycie doświadczeń zawodowych.

§ 9

Powyższe cele realizowane będą, poprzez:
1) inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
2) współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi i innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, jak również współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
3) organizowanie i finansowanie:
a) stypendiów i nagród dla studentów,
b) konferencji i seminariów, targów sztuki, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
c) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej, prowadzenie ośrodków informacji w zakresie spraw określonych w §8,
4) prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
5) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
6) wspieranie bibliotek akademickich,
7) organizację koncertów, przeglądów piosenki i festiwali artystycznych,
8) organizację szkoleń i kursów,
9) organizację imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym i sportowym,
10) prowadzenie biur pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej,
11) wspieranie organizacyjne i finansowe działalności organizacji studenckich,
12) obozy młodzieżowe i studenckie,
13) akcje mające na celu propagowanie kreatywności, inicjatyw społecznych i aktywności zawodowej, działalności charytatywnej i prospołecznej,
14) akcje wspierające rozwój naukowy studentów i doktorantów,
15) prowadzenie klubów studenckich.

§ 10

Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe i odznaki oraz przyznawać je osobom fizycznym
i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla
realizacji celów Fundacji.

§ 11

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w Rozdziale III, §14 i §15.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Fundusz założycielski Fundacji wynosi 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

§ 13

Majątek Fundacji stanowią:
1) fundusz założycielski,
2) darowizny, spadki, zapisy,
3) subwencje, dotacje,
4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5) dochody z działalności gospodarczej,
6) odsetki bankowe,
7) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
8) innego rodzaju przysporzenia majątkowe zarówno rzeczowe, jak i finansowe w złotych polskich i w dewizach, poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
9) mienie nabyte w toku działania Fundacji.

§ 14

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
1) zakwaterowania,
2) działalności usługowej związanej z wyżywieniem,
3) działalności usługowej w zakresie informacji,
4) badań naukowych i prac rozwojowych,
5) edukacji,
6) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,
7) działalności organizacji członkowskich.

§ 15

Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §14 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej.

§ 16

1. Ofiarodawca może wskazać cel, na realizację którego mają być użyte przekazane przez niego środki.
2. W przypadku darowizn i innych zapisów celowych, Fundacja może odmówić przyjęcia danej darowizny, zapisu bądź innej formy sponsoringu.
3. Fundacja nie może przyjmować darowizn i innych form sponsoringu, jeżeli ich przyjęcie byłoby sprzeczne z prowadzoną przez Fundację działalnością.
4. Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV
Fundator

§ 17

1. Do kompetencji Fundatora należy:
a) uchwalanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji zmian Statutu Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
c) wnioskowanie do Rady Fundacji o powołanie i odwołanie członków Zarządu Fundacji,
d) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
e) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
f) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości,
g) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,
h) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
i) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i Radę Fundacji,
j) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Fundacji znaku graficznego oraz pieczęci Fundacji.
2. Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych oświadczeń kierowanych do Fundacji.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 18

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,
2) Zarząd Fundacji, zwana dalej „Zarządem”.

§ 19

Nie można łączyć funkcji członka Rady oraz członka Zarządu.

§ 20

1. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków danego organu, chyba że Statut stanowi inaczej.
2. Na wniosek chociażby jednego członka danego organu, stosowania w sprawach osobowych odbywają się w formie tajnej.
3. Kadencja organów Fundacji kooczy się z chwilą powołania nowych organów.
4. Organy Fundacji rozpoczynają kadencję z chwilą powołania.

Rozdział V
Rada Fundacji

§ 21

1. Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, opiniodawczych i nadzorczych.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) opiniowanie kierunków działania, metod i programów Fundacji,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
c) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji,
d) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
e) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Fundatora, Zarządu,
f) występowanie do Fundatora z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

§ 22

1. W skład Rady wchodzą co najmniej 3 osoby, powoływanych przez Fundatora na okres nie krótszy niż 3 lata.
2. Przewodniczącego Rady wybiera Fundator.

§ 23

1. Członkostwo w Radzie ustaje w razie upływu kadencji, śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania.
2. Członkowie Rady mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatora, w związku z:
a) trwałą niezdolnością do sprawowania funkcji,
b) istotnym naruszeniem postanowień Statutu,
c) nie wypełnianiem obowiązków członka,
d) podjęciem pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji,
e) innych przyczyn, które uniemożliwiają dalsze pełnienie funkcji.

§ 24

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 25

1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub 2/3 członków Rady, nie rzadziej niż raz do roku.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Radę.
3. Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 26

W razie równej liczby głosów w Radzie decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Rozdział VI
Zarząd Fundacji

§ 27

1. Zarząd posiada w swoim składzie od 3 do 5 osób, w tym:
a) Prezesa Zarządu
b) Wiceprezesa Zarządu
c) Członków Zarządu powoływanych przez Radę na wniosek Fundatora na okres nie krótszy niż 3 lata.
2. Kandydata na Prezesa Zarządu wskazuje Fundator.
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę na wniosek Fundatora w trakcie kadencji, w związku z:
a) trwałą niezdolnością do sprawowania funkcji,
b) istotnym naruszeniem postanowień statutu,
c) nienależytego wypełniania funkcji,
d) innych przyczyn, które uniemożliwiają dalsze pełnienie funkcji.

§ 28

1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizowanie celów statutowych Fundacji,
c) występowanie przed sądami i trybunałami,
d) opracowanie rocznych planów działania oraz preliminarzy wydatków,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f) przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów,
g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
h) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie oraz likwidacji Fundacji,
i) ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wysokości zarobków pracowników Fundacji i osób współpracujących.
j) powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 29

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu samodzielnie. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes bądź Wiceprezes Zarządu wraz drugim z członkiem Zarządu, działający łącznie.

§ 30

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb przez Prezesa Zarządu z inicjatywy własnej, na wniosek członka Zarządu, na wniosek Fundatora lub na wniosek Przewodniczącego Rady.

§ 31

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 32

Zarząd składa na wniosek rady sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 33

W razie równej liczby głosów w Zarządzie decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i celu Fundacji

§ 34

Statut Fundacji może zostać zmieniony na mocy decyzji Fundatora.

Rozdział VIII
Połączenie z inną Fundacją

§ 35

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 36

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Zarządu i Rady.

Rozdział IX
Likwidacja Fundacji

§ 37

1. Likwidacja Fundacji następuje w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji, chyba że Fundator postanowi inaczej.
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na rzecz, wskazanych przez Fundatora, innych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o celach zbliżonych do celów Fundacji.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 38

W sprawach nie unormowanych Statutem, do działania Fundacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i inne właściwe przepisy prawa.