A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

O Fundacji

Fundacja pod nazwą „Fundacja Łódź Akademicka” rozpoczęła swoją działalność w dniu 23 czerwca 2009 roku. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź, w województwie łódzkim. Podstawowym celem Fundacji jest wpieranie działań z zakresu nauki, oświaty, kultury oraz ochrony zdrowia.

Celem Fundacji jest działalność:

 • naukowa i naukowo-techniczna,
 • oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, szkoleniowa oraz wychowawcza,
 • kulturalna,
 • w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • polegająca na ochronie środowiska,
 • dobroczynna i opiekuńcza,
 • polegająca na pomocy społecznej,
 • polegająca na wspieraniu różnorodnych form aktywności społecznej,
 • mająca na celu ochronę i promocję zdrowia,
 • turystyczna oraz propagowanie różnorodnych form aktywnego wypoczynku,
 • wspierająca proces integracji europejskiej,
 • mająca na celu wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, zapobieganiu uzależnieniom i zjawiskom patologicznym,
 • umożliwiająca zdobycie doświadczeń zawodowych.

Powyższe cele realizowane będą, poprzez:

 • inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
 • współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi i innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, jak również współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 • organizowanie i finansowanie:
  • stypendiów i nagród dla studentów,
  • konferencji i seminariów, targów sztuki, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
  • działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej, prowadzenie ośrodków informacji w zakresie spraw określonych w §8,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • wspieranie bibliotek akademickich,
 • prowadzenie kina i dyskusyjnego klubu filmowego,
 • organizację koncertów, przeglądów piosenki i festiwali artystycznych,
 • organizację szkoleń i kursów,
 • organizację imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym i sportowym,
 • prowadzenie biur pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej,
 • wspieranie organizacyjne i finansowe działalności organizacji studenckich,
 • obozy młodzieżowe i studenckie,
 • akcje mające na celu propagowanie kreatywności, inicjatyw społecznych i aktywności zawodowej, działalności charytatywnej i prospołecznej,
 • akcje wspierające rozwój naukowy studentów i doktorantów,
 • prowadzenie klubów studenckich.

Władze Fundacji

Hubert Gęsiarz
Prezes Fundacji

Michał Komorek
Wiceprezes

Marek Gajewski
Członek Zarządu