A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Starszy Inspektor ds. Kontroli w Wydziale Inspekcji i Kontroli w Departamencie Inspekcji i Kontroli Budowlanej

Profil stanowiska: Osoba na tym stanowisku: – prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane, – prowadzi kontrole obiektów i robót budowlanych, – sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne oraz inne dokumenty pokontrolne, – analizuje skontrolowane sprawy w celu oceny zasadności ich przedłożenia organom właściwym do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w trybie nadzoru, – współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami Departamentu.

Wymagania: Nasze wymagania (niezbędne): – wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne w dziedzinie budownictwa albo wyższe i studia podyplomowe z prawa administracyjnego, z prawa budowlanego lub z kontroli w administracji publicznej, – znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz standardów prowadzenia kontroli w administracji rządowej, – umiejętność stosowania przepisów prawa, – umiejętność pracy w zespole, – komunikatywność, – kultura osobista, – odporność na stres, – posiadanie obywatelstwa polskiego, – korzystanie z pełni praw publicznych, – nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): – uprawnienia budowlane, – prawo jazdy kat. B.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne): – CV i list motywacyjny, – kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, – oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, – oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, – oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe): – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów, – kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Terminy i miejsce składania dokumentów: • Dokumenty należy złożyć do: 02.11.2021 r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu). • Miejsce składania dokumentów: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Biuro Organizacyjne ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa z dopiskiem „Ogłoszenie nr 86086”. Dokumenty można składać również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: nabory@gunb.gov.pl. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub mailowego na adres: nabory@gunb.gov.pl. Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Oferujemy: Oferujemy: • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, • przyjazne środowisko pracy w dynamicznym i zaangażowanym zespole, • szkolenia dla członków korpusu Służby Cywilnej • praca w samym centrum miasta na ul. Kruczej 38/42 w Warszawie, • możliwość pracy zdalnej, • ruchomy czas pracy, • możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia ważnej sprawy, • pomieszczenie na rowery na terenie urzędu, • pokój pracy dla rodzica z dzieckiem, co oznacza, że w zakresie zadań realizowanych w siedzibie Urzędu jest możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem, • dofinansowanie do wypoczynku pracowników, • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy), • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, • pakiet socjalny (pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do programu MultiSport), • możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe wyjazdy służbowe wymagające dyspozycyjności, powodujące długotrwałe pobyty poza miejscem zamieszkania; praca w siedzibie jednostek kontrolowanych oraz na terenie budowy lub obiektów budowlanych i w ich otoczeniu; nietypowe godziny pracy związane z realizacją zadań kontrolnych; bezpośrednie i pośrednie kontakty z kierownikami i pracownikami jednostek kontrolowanych oraz uczestnikami procesu budowlanego; praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsce pracy: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa

Uwagi: Dostępność: Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6 %.

Dodatkowe informacje Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy. Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) – w zakładce „Pracuj z nami”. Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Zachęcamy do składania aplikacji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: nabory@gunb.gov.pl. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia, muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów lub podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. W przypadku dokumentów wysłanych w formie skanów kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed terminem testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat/kandydatka, która nie spełni tego warunku nie będzie dopuszczona do testu wiedzy/rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia itd. Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej – drogą elektroniczną lub telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dane osobowe – klauzula informacyjna: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o pracę w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego [art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego danej RODO]

1. Państwa dane osobowe będzie przetwarzał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (administrator) [kontakt: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie (00-926), ul. Krucza 38/42]

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając email na adres iod@gunb.gov.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego /GUNB/skrytka.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, art. 9 ust. 2 lit b i art. 10 RODO oraz Kodeksu Pracy, ustawy – Prawo budowlane, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innych przepisów w celu przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów oraz dokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody).

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Miejsce: Warszawa

Okres publikacji: 2021-10-16 – 2021-11-15

Podpis: Wydział Spraw Pracowniczych

Telefon: 22 661 94 66

E-mail: nabory@gunb.gov.pl