A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Stanowisko ds. informacji przestrzennej i opiniowania obsługi komunikacyjnej

Wydział Inżynierii Miejskiej

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1) współpraca i monitorowanie pracy systemu informacji przestrzennej;

2) opiniowanie projektów drogowych i projektów obsługi komunikacyjnej obiektów;

3) działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:

     a) kontrola prawidłowego funkcjonowania w terenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

     b) egzekwowanie prawidłowego funkcjonowania w terenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4) przygotowywanie decyzji o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny;

5) przygotowywanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz na niestosowanie się do znaków zakazu wjazdu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia – ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław

Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
oraz praca w terenie

Przewidywany termin zatrudnienia: III kwartał 2016

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych
  lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.));

 2. wykształcenie: wyższe techniczne;

 3. specjalizacja: budowa dróg lub architektura lub gospodarka przestrzenna
  lub planowanie przestrzenne;

 4. uprawnienia: prawo jazdy kat. B;

 5. obsługa pakietu Microsoft Office;

 6. obsługa programu AutoCAD;

 7. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;

 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 9. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie: politechnika;

 2. umiejętność czytania projektów;

 3. znajomość programu CorelDRAW;

 4. komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, odporność na trudne sytuacje zawodowe, dokładność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z ludźmi.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu maju 2016 roku wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem;

 2. list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem;

 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – opatrzone własnoręcznym podpisem;

 5. kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);

 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem;

 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem;

 8. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)” – opatrzone własnoręcznym podpisem;

 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8 pok. 136 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. informacji przestrzennej i opiniowania obsługi komunikacyjnej w terminie do dnia 11 lipca 2016 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w budynku przy pl. Nowy Targ 1-8, naprzeciwko pok. 141.