A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Specjalista Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ul. Łagiewnicka 54/56 91-463 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu objętego regulacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2018.1986 j.t. z późn. zm.), w tym przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi realizowanymi do wartości 30.000 euro
 • Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki rzeczowej
 • Zatwierdzanie dokumentów zakupu pod względem merytorycznym
 • Realizowanie i koordynowanie zadań związanych z gospodarką inwentarzową Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi
 • Prowadzenie spraw inwestycyjnych

Warunki pracy Budynek dziesięciokondygnacyjny z windą, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (siedziba urzędu na ostatniej kondygnacji). Samochody służbowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona w terminie do 10 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie: http://www.witd.bip.lodz.pl.
 • Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
 • Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http:// www.witd.lodz.pl.
 • Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 42 639 80 68/69 w. 109

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów w zakresie administrowania składnikami majątku rzeczowego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Ogólna znajomość przepisów prawnych
 • Prawo jazdy kat. B wraz z praktyczną umiejętnością kierowania pojazdami

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-21 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu