A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Specjalista – Komenda Miejska Policji w Łodzi

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90 – 114 Łódź

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie i uaktualnianie strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy współpracy jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • przygotowywanie pod kątem technicznym odpraw kadry kierowniczej oraz opracowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby odpraw służbowych kadry kierowniczej, Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi oraz Jego Zastępców,
 • współpraca na bieżąco z Rzecznikiem i Zespołem Prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w zakresie aktualizacji strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Udzielanie pomocy technicznej przy opracowywaniu materiałów zdjęciowych i filmowych na potrzeby redakcji łódzkich mediów,
 • współpraca na bieżąco z Wydziałem Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w zakresie prawidłowej realizacji zadań,
 • przygotowywanie pod kątem technicznym i organizacyjnym narad służbowych, uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, a także przedsięwzięć objętych honorowym patronatem Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi,
 • administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz Kiosku Multimedialnego.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca o charakterze administracyjno – biurowym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym, praca na piętrze – brak windy.

 

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • rzetelność i terminowość.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,
 • umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy.

 

Termin składania dokumentów:  03-03-2016

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90 – 114 Łódź
z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej”.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Warunkiem przystąpienia do procedury konkursowej jest podanie w aplikacji numeru PESEL oraz w dniu 15.03.2016 r. od godz. 9:00 do dnia 16.03.2016 r. do godz. 9:00 wejście na stronę internetową www.lodz.policja.gov.pl, dział : „praca „, zakładka „metoda selekcji – test on – line”. Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi maksymalnie 2021,- zł. brutto + wysługa. Oferty odrzucone na poszczególnych etapach rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Brak możliwości odbioru złożonych aplikacji. Zakres tematyczny testu on-line obejmuje przepisy zawarte w Ustawie o Policji z dnia 06.04.1990 r., Ustawie o służbie cywilnej z dnia 21.11.2008 r., Ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 05.08.2010 r., Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Zarządzeniu Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 06.10.2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.