A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Sekretarz szkoły

Wymagania formalne:
a) wykształcenie wyższe mgr lub licencjackie (preferowane: prawo, administracja, zarządzanie)
b) co najmniej 5-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
c) obywatelstwo polskie
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznych lub umyślne przestępstwo skarbowe
f) nieposzlakowania opinia
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
h) znajomość zagadnień z zakresu następujących ustaw: Karta nauczyciela, Kodeks pracy, ustawa – Prawo oświatowe, ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
Wymagania dodatkowe: Samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1. Prowadzenie spraw kadrowych w szkole (nabór pracowników do pracy, przygotowywanie dokumentów związanych z przyjęciem do pracy i rozwiązaniem umowy o pracę, ustalanie wysokości wynagrodzeń i dodatków, zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników szkoły oraz członków ich rodzin; zgłaszanie do wyrejestrowania ich z ubezpieczenia po rozwiązaniu umowy o pracę; przygotowanie i przekazanie do GCUW zmian płacowych tj. m.in. nieobecności pracowników, weryfikacja dodatków: stażowych, motywacyjnych, funkcyjnych, premii; nagród jubileuszowych, zmian w zakresie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i świadczeń urlopowych; prowadzenie akt osobowych pracowników, przygotowanie i przekazania do archiwum akt osobowych zwolnionych pracowników, przygotowywanie duplikatów i odpisów świadectw pracy dla byłych pracowników, uzgadniania kwartalnych i rocznych sprawozdań o stanie zatrudnienia i realizacji funduszu płac w poszczególnych grupach pracowniczych z GCUW, wprowadzanie danych osobowych do GPE, prowadzenie ewidencji wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi, prowadzenie ewidencji innych nieobecności; prowadzenie rejestru chorób zawodowych; bieżąca aktualizacja badań lekarskich, bieżąca obsługa spraw pracowniczych).
2. Współtworzenie arkusza organizacyjnego szkoły; wprowadzanie danych do arkusza organizacyjnego oraz kompletowanie dokumentacji składanej do WRS w celu zatwierdzenia arkusza na kolejny rok szkolny.
3. Sporządzanie sprawozdań dla organu prowadzącego (WRS) i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (KO), w zakresie powierzonych zadań.
4. Sporządzanie sprawozdań PFRON.
5. Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie powierzonych zadań.
6. Wprowadzanie danych do SIO w zakresie powierzonych zadań.
7. Ścisła współpraca z GCUW w zakresie przygotowania i realizacji umów zlecenia.
8. Nadzór nad pracownikami administracji tj. sekretariat, specjaliści, archiwista, inspektor ds. BHP (ustalenie godziny pracy zgodnie z obowiązującymi normami, obowiązującym prawem i regulaminami, ustalenie zakresu obowiązków dla podległych pracowników).
9. Opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Zespołu ( w zakresie powierzonych zadań).
10. Ścisłą współpraca z kierownikiem gospodarczym w zakresie wsparcia realizacji zadań administracyjnych, gospodarki inwentarzowej.
11. Współudział z dyrektorem oraz kierownikiem gospodarczym w zakresie przygotowania wytycznych do planu finansowego szkoły.
12. Wsparcie kadry zarządzającej w innych czynnościach administracyjnych.
13. Wykonywanie inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły , które wiążą się z rodzajem wykonywanej pracy jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umowy o pracę.
14. Wprowadzenie i bieżąca obsługa PPK.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
Wymiar czasu pracy: pełny /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.
Praca biurowa, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy: Zespół Szkół Łączności w Gdańsku
Przewidywany termin zatrudnienia 01.01.2021 r.
Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %. Wymagane dokumenty :

list motywacyjny,
CV,
oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy kandydatów pracujących),
kserokopię dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
oświadczenie kandydata , że cieszy się nieposzlakowana opinią,
oświadczeni kandydata, że jest obywatelem polskim,
oświadczenie, że kandydat nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sekretarza szkoły w ZSŁ w Gdańsku,
kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście (w sekretariacie ZSŁ w Gdańsku) lub doręczone listownie w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. (włącznie) do godz. 14:00

pod adresem:
Zespół Szkół Łączności
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
ul. Podwale Staromiejskie 51/52
80-845 Gdańsk
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko sekretarza szkoły w ZSŁ w Gdańsku, Nr 3/2020
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w ZSŁ w Gdańsku w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 9:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 30-80-173.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.