A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Płatne staże z mozliwością zatrudnienia

Opis oferty pracy:
PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn do 29. roku życia, którzy są bierni zawodowo lub bezrobotni. Poprzez szkolenia zawodowe i staże zwiększymy możliwości zatrudnienia tych osób. Projekt jest skierowany do 84 mieszkańców województwa łódzkiego, w tym osób niepełnosprawnych, i będzie trwał w okresie 1.02.2016 – 28.02.2018 roku.

KOGO ZAPRASZAMY?
W projekcie mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni w wieku 15-29 lat, które:
1. Są bierne zawodowo (tj. nie pracują i nie są bezrobotne, mogą to być studenci w trybie wieczorowym i zaocznym oraz osoby będące na urlopie wychowawczym)
LUB
2. Są bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne (tzn. zarejestrowane w PUP)
ORAZ
3. Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
4. Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności/kwalifikacji zawodowych/ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy i nie uczestniczyły w ww. formach aktywizacji, finansowanych ze środków publicznych, w ostatnich 4 tyg.),
5. Są mieszkańcami województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Kryterium 3, 4 i 5 muszą być spełnione łącznie.

CO OFERUJEMY?
Udział w projekcie umożliwi poprawienie pozycji na rynku pracy i wzrost doświadczenia zawodowego, dzięki:
1. Płatnym stażom w firmach (czas trwania: 3 miesiące),
2. Ofertom pracy i zatrudnieniu dla min. 35 osób,
3. Spotkaniom z doradcą zawodowym, wsparciem psychologa, Indywidualnym Planom Działania,
4. Szkoleniom zawodowym potwierdzonym certyfikatem (możliwość skorzystania z danego kursu na podstawie diagnozy potrzeb zgodnie z Indywidualnym Planem Działania).

Przykładowe kursy dla kobiet i mężczyzn w zawodach/o tematyce:
• ECDL (podstawy obsługi komputera), • Brukarz/ka,
• Florystyka/Kosmetyka, • Kucharz/ka,
• Fryzjerstwo, • Spawacz/ka,
• Księgowość, • Przedstawiciel/ka handlowy/a,
• Ochrona osób i mienia, • Operator/ka koparko-ładowarki,
• Prawo jazdy kat. C, • Magazynier/ka (w tym obsługa wózków widłowych),
• Prowadzenie działalności gospodarczej. • Opiekun/ka osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej.

ZAPEWNIAMY
• Refundację kosztów dojazdu na spotkania z doradcą, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże,
• Poczęstunek i materiały szkoleniowe na warsztatach,
• Stypendium szkoleniowe i stażowe,
• Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń zawodowych,
• Opiekę nad dziećmi podczas szkoleń zawodowych i staży w wybranych przypadkach.

KONTAKT
Signa Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź

Agnieszka Bolewska
tel. 42 631-18-18, kom. 605-420-320, fax 42 631-11-14
email: twojeplany@signa.pl, www.twojeplany.com