A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Inspektor

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniowanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Uzgadnianie w formie postanowień warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;
 • Prowadzenie postepowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć dla których organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska;
 • Prowadzenie postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, będących jednocześnie przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000;
 • Opiniowanie dokumentacji załączonej do wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody i hydrogeologii.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

– praca administracyjno-biurowa;
– użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
– praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
– oświetlenie naturalne i sztuczne;
– wykonywanie zadań pod presją czasu;
– częste kontakty z klientem zewnętrznym;
– praca na XI bądź XII piętrze;
– przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich;
– windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;
– niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Inne:

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie testu wiedzy i/lub rozmowie kwalifikacyjnej. Informacje powyższe będą zamieszczone także na stronie internetowej RDOŚ w Łodzi.
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty odrzucone mogą być odebrane w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenie informacji
o wyniku naboru, w pok. 1209 (XII piętro) siedziby RDOŚ w Łodzi.
Pozostałe oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Mile widziane oferty osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 665-03-74.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy
doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów z zakresu następujących ustaw:
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska;
 • umiejętność redagowania dokumentów urzędowych (m.in. decyzji, postanowień) i stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietów biurowych m.in. MS Office;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz przepisów związanych z procesem inwestycyjnym: prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość zagadnień z zakresu hydrogeologii;
 • przeszkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i kodeksu postępowaniu administracyjnego;
 • znajomość jednego z obowiązujących w UE języków obcych;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • umiejętności interpersonalne m.in. umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • znajomość zasad i technik legislacyjnych;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

2016-07-20
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Traugutta 25
90-113 Łódź
sekretariat: XII piętro pokój nr 1214
Na kopercie dopisek: „Oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia 1321”