A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Główny specjalista

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań w I albo II instancji, w tym opracowywanie projektów decyzji I albo II instancji, postanowień, innych pism procesowych w celu zapewnienia prawidłowości i jednolitości wydawanych WIS.
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do wojewódzkich sądów administracyjnych, projektów odpowiedzi na skargi kasacyjne wnoszone do Naczelnego Sądu Administracyjnego, projektów skarg kasacyjnych i innych pism procesowych w sprawach zmiany albo uchylenia WIS oraz reprezentowanie Szefa KAS na rozprawach w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach zmiany albo uchylenia wydanych WIS.
 • Sporządzanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów, GUS i innymi instytucjami, opinii w zakresie klasyfikowania towarów i usług w związku z nadzorem nad jednolitością i prawidłowością WIS.
 • Monitorowanie i analizowanie wydanych WIS pod kątem jednolitości i prawidłowości oraz przegląd i analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących WIS.
 • Opracowywanie projektów wyjaśnień i wytycznych dla organów podatkowych w zakresie zagadnień dotyczących WIS.
 • Sygnalizowanie właściwym komórkom organizacyjnym Ministerstwa Finansów potrzeby zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie zagadnień dotyczących WIS.
 • Opracowywanie informacji do właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów o celowości wydania interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych w zakresie zagadnień dotyczących WIS.
 • Współpraca z instytucjami naukowymi, laboratoriami i innymi placówkami badawczymi oraz zlecanie im badań i analiz.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia lub finanse
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obszarze prawa podatkowego lub celnego lub prawa Unii Europejskiej lub klasyfikacji statystycznych
 • Znajomość prawa podatkowego
 • Znajomość prawa procesowego
 • Znajomość procedur postępowania przed sądami administracyjnymi
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi,
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego lub europejskiego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu oraz formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość przepisów o statystyce publicznej oraz zasad klasyfikacji
 • Znajomość Nomenklatury scalonej (CN)
 • Znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych (np. internetowe bazy danych z WIS, WIT, WIA oraz orzecznictwem sądowym).

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz.U. poz. 423) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.) złożone według wzoru określonego w ustawie (załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.05.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do aplikowania on-line.
  Dokumenty można także przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2020/066/DPP

  LINK DO APLIKOWANIA ON-LINE:
  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5da0aa661be94176a208082b0c79a155