A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Główny specjalista – w Wydziale Obsługi Inwestorów

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista – w Wydziale Obsługi Inwestorów.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: ekonomia, marketing, zarządzanie, prawo,
 • udokumentowany minimum 4-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym /weryfikowana podczas procesu rekrutacji/,
 • znajomość problematyki związanej z inwestycjami zagranicznymi, w tym inwestycjami w Katowicach,
 • umiejętność obsługi programów biurowych pakietu MS Office i Open Office – w stopniu bardzo dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • udokumentowana znajomość drugiego języka obcego,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
 • doświadczenie w pracy lub w projektach realizowanych z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców,
 • doświadczenie w pracy z klientem zewnętrznym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • kreatywność i wysoka samodzielność w działaniu,
 • wysoki poziom komunikatywności.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • pełniła funkcję opiekuna inwestora w procesie inwestycyjnym: w etapie przedinwestycyjnym (wybór lokalizacji inwestycji), inwestycyjnym (pomoc w organizowaniu działalności w mieście) oraz poinwestycyjnym (wspieranie inwestora w funkcjonowaniu w mieście),
 • prowadziła korespondencję związaną z kontaktami z inwestorami prywatnymi, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów zagranicznych,
 • organizowała i uczestniczyła w naradach i spotkaniach związanych z inwestycjami inwestorów prywatnych na terenie miasta,
 • przygotowywała kompleksowe informacje dla inwestorów na temat atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
 • współpracowała z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, polsko-zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi oraz firmami doradczymi i konsultingowymi w zakresie przyciągania inwestorów do Katowic,
 • współpracowała z katowickimi instytucjami sektora edukacji w zakresie identyfikacji i pomocy w opracowywaniu nowatorskich kierunków kształcenia związanych z rozwojem i potrzebami podmiotów tworzących lokalne środowisko gospodarcze, podmiotami specjalizującymi się w analizach rynków nieruchomości i pracy oraz organizacjami analizującymi sektor usług biznesowych,
 • organizowała misje gospodarcze – prowadziła aktywną promocję gospodarczą miasta,
 • uczestniczyła w targach krajowych i międzynarodowych poprzez organizację uczestnictwa miasta oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów,
 • przygotowywała i przedstawiała prezentacje dla inwestorów w języku polskim i angielskim,
 • przygotowywała materiały, artykuły itp. na temat atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
 • prowadziła dokumentację związaną z Procedurami Kontroli Zarządczej,
 • tworzyła opracowania informacyjne i formułowała opinie dotyczące inwestycji komercyjnych w aspekcie ekonomiczno-finansowym i strategicznego rozwoju miasta,
 • prowadziła portal internetowy Wydziału Obsługi Inwestorów,
 • przygotowywała projekty umów, zawieranych ze zleceniobiorcami w ramach Wydziału Obsługi Inwestorów oraz realizowała ich zapisy.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Katowice ul. Rynek 1 /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy komputerze oraz poza stałym miejscem pracy /udział w spotkaniach z inwestorami/, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz umiejętności pracy w zespole i współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice i jednostkami organizacyjnymi Miasta, zlokalizowanymi w różnych budynkach na terenie Katowic.

Wskaźnik zatrudnienia:

We wrześniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny – odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 4-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/79/2020 na stanowisko urzędnicze – główny specjalista – w Wydziale Obsługi Inwestorów”, na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji.

Dodatkowe uwagi:

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Katowice
Bogumił Sobula
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice