A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Główny specjalista w Wydziale Finansowym

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
główny specjalista w Wydziale Finansowym
w Departamencie Oceny Inwestycji
Miejsce pracy: Warszawa
Liczba lub wymiar etatu: 2 etaty

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność przez beneficjentów oraz weryfikowanie wniosków o płatność pod względem wymogów formalnych, prawidłowości finansowej oraz kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków;
 • przekazywanie środków płatności i dotacji na rzecz beneficjentów oraz monitorowanie przepływów finansowych w ramach poszczególnych projektów, w tym rozliczanie zaliczek oraz dotacji celowych;
 • identyfikowanie oraz klasyfikowanie nieprawidłowości wykrytych podczas weryfikacji wniosków
  o płatność oraz realizacji innych zadań;
 • zarządzanie informacją o zwrotach środków dokonywanych przez beneficjentów oraz udział
  w procesie odzyskiwania środków od beneficjentów;
 • udział w procesie weryfikacji projektów umów o dofinansowanie, kontroli projektów oraz ewaluacji w zakresie finansowym;
 • gromadzenie informacji o wynikach swojej pracy w dedykowanych systemach informatycznych;
 • prognozowanie nadchodzących płatności w ramach nadzorowanych projektów, w celu właściwego określenia zapotrzebowania na środki finansowe i zapewnienia płynności finansowej w ramach nadzorowanych projektów;
 • udział w przeprowadzaniu szkoleń dla beneficjentów z finansowych aspektów realizacji projektów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 2,5 roku doświadczenia zawodowego we wdrażaniu funduszy europejskich,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i w piśmie,
 • wiedza z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • zdolności komunikacyjne,
 • bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 •  korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo    skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku finanse i rachunkowość, zarządzanie, matematyka,
 • znajomość aplikacji SL2014,
 • znajomość analizy ryzyka,
 • znajomość finansów publicznych,
 • znajomość ACCESS,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Warunki pracy:

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz;
 • Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na VIII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 19 października 2020 r. adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Finansowym w Departamencie Oceny Inwestycji (2 etaty) – poz. 251 (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i załączone w formie skanu) lub online za pomocą przycisku Aplikuj.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mz.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o ustawy o służbie cywilnej w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia; Praca, wolontariat, praktyki i staże.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

W przypadku przesyłania aplikacji mailowo najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do Ministerstwa Zdrowia wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 634 92 93.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.