A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Główny specjalista ds. współpracy dwustronnej (UKE)

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Główny specjalista ds. współpracy dwustronnej w Wydziale Współpracy Dwustronnej w Departamencie Spraw Zagranicznych.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Adres urzędu:

01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Główne zadania:

 • prowadzenie działań na rzecz inicjowania, utrzymania i rozwoju kontaktów Prezesa UKE z organami regulacyjnymi państw niebędących członkami UE oraz ich stowarzyszeń;
 • przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi UKE oraz organami regulacyjnymi innych krajów: wniosków projektowych i ofert współpracy w ramach programów UE (w tym programu TAIEX) oraz w programach organizowanych w ramach inicjatyw podejmowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej (Program Współpracy Rozwojowej) oraz koordynowanie ich wdrażania od strony rzeczowej i finansowej;
 • przygotowywanie spotkań Kierownictwa UKE z delegacjami organów regulacyjnych krajów niebędących członkami UE w ramach prowadzonej współpracy dwustronnej;
 • przygotowywanie odpowiedzi na kwestionariusze, formularze i inne zapytania przesyłane do UKE przez organy regulacyjne państw nie będących członkami UE i ich stowarzyszeń oraz innych instytucji zagranicznych;
 • koordynowanie realizacji działań w ramach wielostronnego Memorandum o współpracy w zakresie jakości usług i zarządzania widmem, którego stroną jest Prezes UKE;
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej współpracy Prezesa UKE z ministrem właściwym do spraw łączności oraz innymi organami państwa i instytucjami w zakresie współpracy międzynarodowej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu współpracy z zagranicą;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
 • znajomość: przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy Prawo pocztowe wraz z aktami wykonawczymi;
 • wiedza z zakresu Prawa międzynarodowego publicznego, protokołu dyplomatycznego oraz aktualnej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym i pocztowym;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do dnia 24 kwietnia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

z dopiskiem „główny specjalista – DSZ/WWD/2”.

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.