A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
– ogłoszenie o naborze nr 68806 z dnia 18 września 2020 r.
–   wymiar etatu: 1
–   liczba stanowisk: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

audytor wewnętrzny
w Zespole Audytu Wewnętrznego
Miejsce pracy: Katowice

ADRES URZĘDU:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 – 032 Katowice

 

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
 • nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy
 • elastyczny czas pracy
 • perspektywę rozwoju zawodowego
 • udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych
 • pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • dofinansowanie do zakupu okularów
 • na terenie Urzędu do dyspozycji pracowników bufet, punkt pocztowy, kiosk oraz bankomat
 • siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne: z pracownikami administracji rządowej w celu współpracy, konsultacji, wymiany doświadczeń i informacji, z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji w celu konsultacji, wymiany doświadczeń i informacji w zakresie bezpieczeństwa informacji lub funduszy europejskich, z pracownikami komórek audytu w Ministerstwie Finansów w celu przekazywania informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego. Zagrożenie korupcją, krajowe wyjazdy służbowe.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Dokonywanie przeglądu oraz niezależnej, obiektywnej oceny systemu kontroli zarządczej oraz ocena wiarygodności i rzetelności informacji celem wydania racjonalnego zapewnienia, że systemy te działają prawidłowo i usprawniają funkcjonowanie Urzędu oraz wsparcia Wojewody Śląskiego w realizacji celów i zadań Urzędu.
 • Wykonywanie czynności doradczych, na wniosek Wojewody Śląskiego bądź z własnej inicjatywy, celem usprawnienia funkcjonowania Urzędu.
 • Dokonywanie oceny dostosowania działalności Urzędu do przedstawionych wcześniej zaleceń audytowych celem usprawnienia jego funkcjonowania.
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu oraz informacji dotyczących jego zakresu celem przekazania ich do Wojewody Śląskiego i Ministra Finansów.
 • Współuczestniczenie w budowaniu wieloletniego i rocznego planu audytu wewnętrznego oraz dokonywanie przeglądu i aktualizacji akt stałych, zgodnie z poleceniem kierownika Zespołu Audytu Wewnętrznego celem prawidłowego tj. zgodnego z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, procesu realizacji audytu w Urzędzie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe w przypadku posiadania kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego wymienionych w pkt „szczególne uprawnienia” lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego, potwierdzone dyplomem wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych w przypadku nie posiadania kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego wymienionych w pkt „szczególne uprawnienia”
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata praktyki w zakresie audytu wewnętrznego – w rozumieniu art. 286 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w przypadku nie posiadania kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego wymienionych w pkt „szczególne uprawnienia” pod warunkiem posiadania wykształcenia wyższego i studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, potwierdzone dyplomem wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych, doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego oraz kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego wymienionych w pkt „szczególne uprawnienia”
 • szczególne uprawnienia: posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego: jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub złożenie w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym – egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub posiadanie uprawnień biegłego rewidenta
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o finansach publicznych, o rachunkowości, o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • znajomość Prawa zamówień publicznych
 • znajomość Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego
 • znajomość Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku: prawo lub administracja lub finanse lub rachunkowość lub ekonomia lub informatyka lub studia podyplomowe z zakresu: administracji lub audytu lub kontroli lub finansów lub rachunkowości lub ekonomii lub informatyki lub bezpieczeństwa informacji lub zarządzania
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach związanych z audytem lub/i kontrolą
 • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • myślenie analityczne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień – posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 9 października 2020 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40 – 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – audytor wewnętrzny

Zachęcamy do składania aplikacji drogą elektroniczną

Dokumenty aplikacyjne można wysłać przez ePUAP lub drogą mailową na adres rekrutacja@katowice.uw.gov.pl – decyduje wówczas data wpływu do urzędu

Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej
(w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub iod@katowice.uw.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko audytora wewnętrznego

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych: czas realizacji procedury naboru na stanowisko audytora wewnętrznego (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata/wyłonionej kandydatki, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji w zakresie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata/kandydatki

Uprawnienia:

 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o służbie cywilnej

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

 

Każdy kandydat/każda kandydatka przystępujący/przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:

 

http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/Wzrory_oswiadczen.html

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatów/kandydatki i przesłane w formie skanów. Kandydaci/kandydatki dopuszczeni/dopuszczone do udziału w naborze są zobowiązani/zobowiązane dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). W przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów/kandydatek do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom/kandydatkom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata/kandydatkę. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat/każda kandydatka może pozyskać drogą telefoniczną.

Oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.

Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796.