A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Administrator ds. systemów komputerowych

Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:
administrator ds. systemów komputerowych w Oddziale VII ds. administracyjnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %
Wymiar etatu: 1,0
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu: Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Sienna 16, 30-960 Kraków
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bezpośrednia obsługa użytkowników usług informatycznych w Archiwum
 • Utrzymanie i rozwój serwisów internetowych i intranetowych (projektowanie stron, utrzymanie techniczne i dbałość o bezpieczeństwo serwisów WWW)
 • Wsparcie techniczne: pierwsza i druga linia (przyjmowanie, rozwiązywanie, monitorowanie zgłoszeń, instalacja oprogramowania, naprawa, konfigurowanie stacji roboczych)
 • Obsługa techniczna sali konferencyjnej (sprzęt audiowizualny, nagłośnienie itp.)
 • Dbanie o bezpieczeństwo informatyczne Archiwum
 • Współudział w projektach wewnętrznych realizowanych przez Archiwum poprzez udzielanie wsparcia informatycznego.
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu działań informatycznych w Archiwum, w tym wsparcie działań związanych z analizą ryzyka i zamówieniami publicznymi.
 • Obsługa techniczna elektronicznego obiegu dokumentów (EZD)

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca wykonywana jest przez 8 godzin dziennie w systemie jednozmianowym. Wykonywanie pracy fizycznej (przygotowywanie stanowisk komputerowych). Praca biurowa, użytkowanie sprzętu biurowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca w oświetleniu naturalnym i sztucznym. Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy usytuowane na trzecim piętrze budynku.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne

wykształcenie i doświadczenie zawodowe:
a) wykształcenie średnie o profilu IT oraz 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
lub
b) wykształcenie wyższe inżynierskie, kierunki: informatyka, elektronika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, mechatronika lub podobne oraz 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
pozostałe wymagania niezbędne

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, systemu Windows 10(na poziomie administracyjnym), programów Libre/Open/MS Office,
 • znajomość systemów serwerowych Windows i Linux (w szczególności pod kątem uruchamiania i eksploatacji serwisów WWW),
 • dobra znajomość systemów CMS (preferowane WordPress i Drupal)
 • znajomość języka angielskiego w zakresie pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji technicznej,
 • dobra organizacja pracy;
 • dokładność;
 • umiejętność analizy występujących problemów;
 • systematyczność;
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w doświadczenia zawodowego
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: 30.06.2021 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów w formie papierowej:
Archiwum Narodowe w Krakowie,
30-960 Kraków ul. Sienna 16
Aplikuj elektronicznie na adres: @

Co oferujemy:
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Wynagrodzenie brutto 3900 – 4680 zł (wysokość uzależniona od dodatku za wysługę lat tj. od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, które jest ustalone w oparciu o udokumentowany staż pracy.
„trzynaste” wynagrodzenie.
Możliwość rozwoju i współpracy w nowoczesnym środowisku technologicznym.

Inne informacje:
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Jeśli ofertę składasz mailowo, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
Rozmowy kwalifikacyjne może poprzedzić test wiedzy z podstaw informatyki. Dodatkowe informacje można uzyskać przez kontakt mailowy: @
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.