A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Specjalista ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacji, Biuro Dyrektora Generalnego

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
01-211 Warszawa ul. Giełdowa 7/9

Ogłoszenie nr 99887 / 02.06.2022

Specjalista do spraw: organizacyjnych w Wydziale Organizacji, Biuro Dyrektora Generalnego

 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Liczba stanowisk – 1
 • Wymiar etatu – 1
 • Miejsce pracy – ul. Giełdowa 7/9, Warszawa
 • Ważne do – 12 czerwca 2022 r.
 • Wynagrodzenie: 4267,12 zł brutto

Czym się będziesz zajmować?

Osoba na tym stanowisku:

 • Bierze udział w opracowaniu projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa i Dyrektora Generalnego UKE oraz prowadzi ich ewidencję
 • Bierze udział w opiniowaniu regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych UKE
 • Przygotowuje prezentacje multimedialne dla Dyrektora Generalnego UKE na posiedzenia Kierownictwa UKE
 • Zapewnia obsługę prac Komisji Dyscyplinarnej UKE
 • We współpracy z komórkami organizacyjnymi UKE przygotowuje materiały dla komisji sejmowych i senackich oraz projekty odpowiedzi udzielanych przez członków Kierownictwa UKE na pytania dotyczące działalności Prezesa UKE Opracowuje roczne sprawozdania z działalności Wydziału

Kogo poszukujemy?

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość przepisów ustawy: o służbie cywilnej, Prawo telekomunikacyjne, o finansach publicznych
 • Wiedza z zakresu: zadań realizowanych przez Prezesa UKE, funkcjonowania Urzędu
 • Umiejętność obsługi programów do tworzenia prezentacji multimedialnych
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy?

 • Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00)
 • Możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodni
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów
 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.)
 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie
 • Parking dla rowerów
 • Pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%

Warunki pracy

 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

Informacje dodatkowe

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie https://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4267,12 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,1) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych
 • Test wiedzy
 • Test kompetencyjny
 • Rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 12 czerwca 2022

Aplikuj mailowo na adres: rekrutacja@uke.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 99887 / 02.06.2022.

Lub w formie papierowej z dopiskiem: „ogłoszenie nr 99887” na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 5349489 lub mailowego na adres: rekrutacja@uke.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 12 czerwca 2022

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/