A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Referent/Inspektor w Pabianickim Biurze Powiatowym

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa na czas określony (okres próbny)

Oferujemy:

 • szkolenia merytoryczne, językowe oraz podnoszące „kwalifikacje miękkie”,
 • możliwość refundacji studiów podyplomowych,
 • dodatek za wieloletnią pracę u innych pracodawców (minimum 5%, maksimum 20%), uzależniony od posiadanego stażu pracy,
 • nagrody motywacyjne m.in. „trzynastą pensję”,
 • świadczenia socjalne np. dofinansowanie do wypoczynku „wczasy pod gruszą”,
 • przyjazne warunki pracy dbające o zachowanie work-life-balance pracowników.
Główne obowiązki:

 • kontrola stad w terenie,
 • oznaczanie siedzib stad oraz obsługa spisu zwierząt,
 • obsługa dokumentów i beneficjentów Agencji z zakresu rejestracji zwierząt i ewidencji producentów,
 • wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych,
 • sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu IRZ oraz współpraca w tym zakresie z OR,
 • współpraca z Państwowym Inspektoratem Weterynarii.
Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: minimum średnie,
 • znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office).
Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • komunikatywność, kultura osobista, samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość na uczenie się,
 • mile widziany staż pracy w instytucjach o profilu rolniczym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):
1. Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia ,
2. List motywacyjny ,
3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 08.11.2022r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie:
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref: OR05/BP086/17/22
lub

e-mailowo: RekrutacjaOR05@arimr.gov.pl
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref: OR05/BP086/17/22

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne zgromadzone w związku z pozyskiwaniem kandydatów na wolne stanowisko pracy w ARiMR, podlegają zniszczeniu niezwłocznie po zakończeniu tego procesu.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 42 675-67-17