A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Referendarz w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności, Departament Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury

Profil stanowiska: Osoba na tym stanowisku: Realizuje zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania Centrum Kompetencji do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;

Prowadzi sprawy związane z obsługą merytoryczno-organizacyjną Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz organizacyjno-kancelaryjną Komitetu Sterującego do spraw wsparcia Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;

Pozyskuje i aktualizuje dane na potrzeby funkcjonowania systemu oceny i ewaluacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz monitorowania postępów polskich miast we wdrażaniu ww. planów, zgodnie z wytycznymi KE dotyczącymi wskaźników monitorowania mobilności miejskiej, w tym prowadzi repozytorium Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;

Współpracuje z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innymi organami administracji rządowej szczebla centralnego, jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu regionalnym i lokalnym, jednostkami naukowymi, niezależnymi ekspertami w zakresie zagadnień związanych z Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej/Wskaźnikami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej; Monitoruje aktywności na poziomie UE w obszarze Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej/Wskaźników Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;

Wspiera proces zlecania realizacji prac eksperckich w obszarze zrównoważonej mobilności miejskiej wraz z przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówień publicznych.

Wymagania: Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: wyższe

Znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Ogólna orientacja w zagadnieniach z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej, planów zrównoważonej mobilności miejskiej oraz zrównoważonego rozwoju miast

Ogólna orientacja z zakresu programów i projektów pomocowych UE

Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów

Skuteczna komunikacja

Umiejętności analityczne

Umiejętność współpracy

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oferujemy: ciekawą pracę udział w kluczowych dla kraju wydarzeniach w organizacji z tradycjami stabilną pracę w elastycznych godzinach (rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-10.00) w bardzo przyjaznej lokalizacji (dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej, pociągami, kolejką WKD,SKM) dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka obcego i studiów podyplomowych atrakcyjny pakiet socjalny w formie systemu kafeteryjnego oferujący nie tylko dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, ale też ciekawe rabaty na bilety do kina i inne rozrywki refundację okularów korekcyjnych możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP wsparcie dla rodziców: pokój rodzica z dzieckiem udogodnienia dla rowerzystów – stojaki na rowery na terenie ministerstwa, prysznic preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa

Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans.

Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%

Miejsce pracy: Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6

Uwagi: Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) • wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością • windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością • brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner – zagrożenie korupcją Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu) Umowa na zastępstwo Dodatkowe informacje Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.

Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu). Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy. Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. Informacja o metodach naboru: • weryfikacja formalna nadesłanych ofert • możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej • rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie) Nie rozpatrujemy ofert, które zostały dostarczone po terminie. UWAGA Jeśli planujesz wysłać aplikację w formie papierowej, zadbaj o to, aby wpłynęła do nas w wyznaczonym terminie. Liczy się data wpływu do urzędu. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne. Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: 4 • https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Aplikuj do: 15 listopada 2023 Aplikuj mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 129443 / 03.11.2023. Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ogłoszenie nr 129443″ na adres: Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DST-192/23”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00 Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 630 18 24 lub 22 630 17 19 lub mailowego na adres: rekrutacja@mi.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 15.11.2023 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze Przetwarzanie danych osobowych DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul.Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne; 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT; 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy 5 o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze; 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata; 7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) 10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl

Miejsce: Warszawa

Okres publikacji: 2023-11-03 – 2023-12-03

Podpis: Biuro Dyrektora Generalnego

Telefon: 22 630 18 24

E-mail: rekrutacja@mi.gov.pl