A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Główny specjalista w Wydziale Legislacyjno – Prawnym, Departament Kolejnictwa w Warszawie

Profil stanowiska: Osoba na tym stanowisku:

Przygotowuje lub uczestniczy w przygotowaniu opinii i stanowisk: dotyczących projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych przez centralne i naczelne organy administracji rządowej oraz inne organy posiadające inicjatywę ustawodawczą, przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów, Stałego komitetu Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i Komitetu do Spraw Europejskich oraz uzgadnia je z Departamentem Prawnym, w obszarze transportu kolejowego dla przedstawicieli Ministerstwa uczestniczących w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i współpracuje z Departamentem Prawnym

Analizuje i ocenia propozycje rozwiązań oraz informacje przedstawiane przez podmioty rynku kolejowego, w ramach konsultacji i uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych przez centralne i naczelne organy administracji rządowej oraz inne organy posiadające inicjatywę ustawodawczą

Przygotowuje projekty odpowiedzi na: interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego, wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, wnioski, skargi petycje i pytania obywateli i instytucji dotyczące przebiegu prac legislacyjnych, procedowanych projektów aktów normatywnych i aktów normatywnych wydanych przez Ministra, w zakresie właściwości Departamentu

Przygotowuje, we współpracy z komórkami wewnętrznymi departamentu oraz jednostkami i podmiotami nadzorowanymi przez Ministra, informacje i dane niezbędne do zgłoszeń i aktualizacji w Wykazach prac legislacyjnych Ministra i Rady Ministrów w zakresie właściwości departamentu oraz współpracuje z Gabinetem Politycznym Ministra, Departamentem Prawnym oraz Biurem Ministra przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248), w tym zadań określonych we właściwych aktach wewnętrznych w Ministerstwie 2

Przygotowuje projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych z zakresu transportu kolejowego i prowadzi działania legislacyjno-prawne z tym związane, w tym uzgodnienia wewnętrzne, uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne oraz uczestniczy w dotyczących tych projektów konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, posiedzeniach komisji prawniczych oraz w pracach parlamentarnych

Prowadzi monitoring opracowywania przez komórki wewnętrzne departamentu projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych z obszaru kolejnictwa, w tym przygotowuje, zamieszcza i aktualizuje informacje dotyczące procedowanych projektów w systemie Monitorowanie Procesów Legislacyjnych

Wymagania: Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

Znajomośc procesu legislacyjnego

Efektywna organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów

Myślenie analityczne

Skuteczna komunikacja

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oferujemy: dogodną lokalizację elastyczny czas pracy – rozpoczynanie pracy w godz. 7.00- 10.00 dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP wsparcie dla rodziców: pokój rodzica z dzieckiem udogodnienia dla rowerzystów – stojaki na rowery na terenie ministerstwa, prysznic preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa owocowe wtorki

Miejsce pracy: Warszawa ul. Chałubńskiego 4/6

Uwagi: Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami. Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów. Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy). Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych). 3 Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) • wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością • windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością • brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz -krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu) Dodatkowe informacje Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu). Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy. Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca. Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. Informacja o metodach naboru: • weryfikacja formalna nadesłanych ofert 4 • możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej • rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie) Nie rozpatrujemy ofert, które zostały nadane po terminie. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne. Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: • https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Aplikuj do: 26 września 2022 Aplikuj mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 104933 / 16.09.2022. Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ogłoszenie nr 104933″ na adres: Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DTK-209/22”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00 Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 630 18 24 lub 22 630 17 19 lub mailowego na adres: rekrutacja@mi.gov.pl Dokumenty należy złożyć do: 26.09.2022 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze Przetwarzanie danych osobowych DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 5 sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul.Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne; 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT; 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze; 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata; 7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) 10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl

Miejsce: Warszawa

Okres publikacji: 2022-09-16 – 2022-10-16

Podpis: Biuro Dyrektora Generalnego

Telefon: 22 630 18 24

E-mail: rekrutacja@mi.gov.ppl