A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Główny specjalista w Wydziale Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury

Profil stanowiska:

Osoba na tym stanowisku:

 • Koordynuje przygotowanie merytoryczne spotkania z udziałem kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury (MI) o charakterze międzynarodowym, w tym: samodzielnie sporządza materiały informacyjne i tezowe dla członków kierownictwa Ml w zakresie transportu, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na podstawie analizy dostępnych dokumentów, jak również we współpracy z departamentami merytorycznymi Ml oraz instytucjami zewnętrznymi; monitoruje aktualny stan polskich stosunków międzynarodowych, w szczególności relacji z partnerami wchodzącymi w zakres kompetencji obszarowej wydziału;
 • Odpowiada za organizację wizyt zagranicznych członków kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury oraz za podejmowanie delegacji zagranicznych w Ml, w których udział biorą członkowie kierownictwa Ml, w tym: opracowuje stosowny materiał tezowo-informacyjny dla przedstawicieli Kierownictwa Ml na spotkania z partnerami zagranicznymi; współpracuje z placówkami dyplomatycznymi RP za granicą oraz innymi instytucjami publicznymi (np. polskimi lub zagranicznymi resortami), placówkami dyplomatycznymi państw obcych lub przedstawicielstwami instytucji europejskich w Polsce, jak również podmiotami prywatnymi (np. firmami świadczącymi usługi logistyczne, tłumaczeniowe i in.) wspierającymi organizację wizyty; monitoruje proces realizacji zobowiązań podjętych podczas spotkań z partnerami zagranicznymi; dba o zachowanie zasad protokołu dyplomatycznego podczas organizacji wizyty; sporządza sprawozdania z przeprowadzonych rozmów;
 • Opracowuje materiały tezowo-informacyjne z zakresu międzynarodowej współpracy dwustronnej z wybranymi państwami w zakresie transportu, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej; proponuje stanowiska, jakie powinny być prezentowane przez stronę polską dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu oraz innych organów administracji rządowej w tym Kancelarii Premiera, MSZ, MSWiA oraz MRiT na spotkania z odpowiednimi przedstawicielami tych państw;
 • Prowadzi sprawy dotyczące wielogałęziowej, dwustronnej współpracy w dziedzinie transportu, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (komisje, grupy robocze), uczestniczy w pracach tych gremiów; przygotowuje tematykę obrad komisji lub grup roboczych oraz stanowiska jakie powinny być prezentowane przez stronę polską w czasie rozmów, opracowuje protokoły i sprawozdania z rozmów, a także monitoruje wykonania ustaleń podjętych w czasie tych rozmów i spotkań; Samodzielnie analizuje dokumenty w obszarze transportu, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej; monitoruje zmiany zachodzące w ww. obszarach.

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w tym co najmniej 1 rok pracy na stanowisku związanym z problematyką międzynarodową/UE;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie B2;
 • Znajomość problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych oraz integracji europejskiej;
 • Ogólna wiedza z zakresu działalności Ministerstwa Infrastruktury;
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego;
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów;
 • Skuteczna komunikacja;
 • Umiejętność współpracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w służbie zagranicznej.

Oferujemy:

 • dogodną lokalizację elastyczny czas pracy – rozpoczynanie pracy w godz. 7.00- 10.00;
 • dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”,
 • dodatek za wysługę lat,
 • bogaty pakiet szkoleń,
 • refundację nauki języka i studiów podyplomowych;
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych,
 • pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
 • możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP;
 • wsparcie dla rodziców: pokój rodzica z dzieckiem;
 • udogodnienia dla rowerzystów – stojaki na rowery na terenie ministerstwa,
 • prysznic;
 • preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa;
 • owocowe wtorki.

Miejsce pracy: Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6

Uwagi: Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami. Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów. 3 Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy). Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) • wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością • windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością • brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu) Dodatkowe informacje Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu). Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy. Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca. Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. Informacja o metodach naboru: • weryfikacja formalna nadesłanych ofert • możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej 4 • rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator możliwy do zainstalowania na telefonie) Nie rozpatrujemy ofert, które zostały nadane po terminie. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne. Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: • https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego) Aplikuj do: 23 września 2022 Aplikuj mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 106129 / 13.09.2022. Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ogłoszenie nr 106129″ na adres: Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DWM-208/22”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00 Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 630 18 24 lub 22 630 17 19 lub mailowego na adres: rekrutacja@mi.gov.pl Dokumenty należy złożyć do: 23.09.2022 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Przetwarzanie danych osobowych DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA 5 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul.Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne; 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT; 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze; 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata; 7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) 10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl

Miejsce: Warszawa

Okres publikacji: 2022-09-13 – 2022-10-13

Podpis: Biuro Dyrektora Generalnego

Telefon: 22 630 18 24

E-mail: rekrutacja@mi.gov.pl