A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Główny Specjalista ds współpracy z organami regulacyjnymi

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
01-211 Warszawa ul. Giełdowa 7/9

Ogłoszenie nr 99216 / 24.05.2022

Główny Specjalista do spraw: współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich IRG/BEREC oraz współpracy z instytucjami Unii Europejskiej w Wydziale Spraw Europejskich, Departament Spraw Zagranicznych

 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Nabór zdalny
 • Liczba stanowisk – 1
 • Wymiar etatu – 1
 • Miejsce pracy – ul. Giełdowa 7/9, Warszawa
 • Ważne do – 3 czerwca 2022 r.

Czym się będziesz zajmować?

Osoba na tym stanowisku:

 • Współpracuje z BEREC oraz ERGP, w tym bierze udział w posiedzeniach poszczególnych grup i zespołów
 • Przygotowuje propozycje wkładu do opinii i stanowisk Prezesa UKE do projektów wspólnotowych aktów prawnych i dokumentów Niezależnej Grupy Regulatorów (IRG) oraz BEREC
 • Przegląda orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie dotyczącym telekomunikacji, radiokomunikacji i poczty oraz koordynuje działania Urzędu w związku z postępowaniami o naruszenie zobowiązań traktatowych oraz innymi postępowaniami prowadzonymi przez Trybunał Sprawiedliwości UE, w zakresie spraw pozostających w kompetencji Prezesa UKE
 • Uczestniczy we współpracy dwustronnej z instytucjami państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym organizuje spotkania i wizyty delegacji zagranicznych
 • Przygotowuje informacje o regulacji polskiego rynku telekomunikacyjnego
 • Koordynuje i monitoruje realizację tłumaczeń zlecanych na potrzeby komórek organizacyjnych UKE realizowanych przez podmioty zewnętrzne, koordynuje weryfikację tych tłumaczeń oraz w razie potrzeby tłumaczy informacje i dokumenty na potrzeby Urzędu

 

Kogo poszukujemy?

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok we współpracy międzynarodowej w administracji publicznej lub w
 • instytucjach UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość: przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, europejskich regulacji prawnych w zakresie łączności elektronicznej, rynku telekomunikacyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa krajowego i unijnego
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania oraz prowadzenia współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, organami regulacyjnymi innych państw oraz organizacjami zrzeszającymi regulatorów (IRG/BEREC/ERGP)
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy?

 • Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00)
 • Możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów
 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.)
 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie
 • Parking dla rowerów
 • Pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%

Warunki pracy

 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 

Informacje dodatkowe

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie https://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych
 • Test wiedzy
 • Weryfikacja znajomości języka angielskiego (w siedzibie Urzędu)
 • Zadanie praktyczne
 • Test kompetencyjny
 • Rozmowa kwalifikacyjna

 

Twoja aplikacja musi zawierać

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 3 czerwca 2022

Aplikuj mailowo na adres: rekrutacja@uke.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 99216 / 24.05.2022.

Lub w formie papierowej z dopiskiem: „ogłoszenie nr 99216” na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 5349489 lub mailowego na adres: rekrutacja@uke.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 03.06.2022

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/