Nasze cele

Celem Fundacji jest działalność:

 1. naukowa i naukowo-techniczna,
 2. oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, szkoleniowa oraz wychowawcza,
 3. kulturalna,
 4. w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 5. polegająca na ochronie środowiska,
 6. dobroczynna i opiekuńcza,
 7. polegająca na pomocy społecznej,
 8. polegająca na wspieraniu różnorodnych form aktywności społecznej,
 9. mająca na celu ochronę i promocję zdrowia,
 10. turystyczna oraz propagowanie różnorodnych form aktywnego wypoczynku,
 11. wspierająca proces integracji europejskiej,
 12. mająca na celu wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, zapobieganiu uzależnieniom i zjawiskom patologicznym,
 13. umożliwiająca zdobycie doświadczeń zawodowych.

 

Powyższe cele realizowane będą, poprzez:

 1. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
 2. współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi i innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, jak również współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 3. organizowanie i finansowanie:
  1. stypendiów i nagród dla studentów,
  2. konferencji i seminariów, targów sztuki, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
  3. działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej, prowadzenie ośrodków informacji w zakresie spraw określonych w §8,
 4. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 5. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 6. wspieranie bibliotek akademickich,
 7. prowadzenie kina i dyskusyjnego klubu filmowego,
 8. organizację koncertów, przeglądów piosenki i festiwali artystycznych,
 9. organizację szkoleń i kursów,
 10. organizację imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym i sportowym,
 11. prowadzenie biur pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej,
 12. wspieranie organizacyjne i finansowe działalności organizacji studenckich,
 13. obozy młodzieżowe i studenckie,
 14. akcje mające na celu propagowanie kreatywności, inicjatyw społecznych i aktywności zawodowej, działalności charytatywnej i prospołecznej,
 15. akcje wspierające rozwój naukowy studentów i doktorantów,
 16. prowadzenie klubów studenckich.