A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektów

Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie. Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektów

Miejsce pracy (region): Małopolskie

Miejscowość: Kraków

Opis stanowiska pracy:

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:

• Zmieniamy prawo.
• Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby niepełnosprawne w ich niezależnym życiu.
• Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
• Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
• Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
• Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
• Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie www.firr.org.pl.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. rozliczeń finansowych będzie należało m.in.:

• kontrola i nadzór wydatków, ponoszonych w ramach projektów,
• kontrola i weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych projektów pod względem formalnym i rachunkowym,
• bieżący kontakt z koordynatorami oraz pozostałym personelem projektów w zakresie realizacji budżetów i utrzymania dyscypliny budżetowej,
• rozliczanie otrzymanych dotacji, sporządzanie okresowych wniosków o płatność,
w tym wniosków o płatność końcową, wraz z częścią sprawozdawczą,
• przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych na potrzeby projektów,
• nadzór nad zgodnością realizacji projektów z zapisami umów o dofinansowanie, obowiązującymi wytycznymi / zasadami oraz innymi dokumentami programowymi,
• sporządzanie pism, umów, zamówień, zestawień, raportów oraz innych dokumentów, niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektów,
• kontakty, współpraca i bieżąca korespondencja z instytucjami nadzorującymi realizację projektów, audytorami zewnętrznymi oraz innymi (wg potrzeb).

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, związane z finansami,
• bardzo dobra znajomość zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektów finansowanych z różnych źródeł (np. EFS, PFRON, LdV, POIG, itp.) oraz min. roczne doświadczenie w realizacji tego typu projektów,
• sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie),
• zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi w uzasadnianiu swoich argumentów,
• umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań,
• biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook),
• dobra znajomość języka angielskiego,
• doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Pytania selekcyjne:

1. Realizacja zamówień (znajomość zasad)

W projekcie ABC, realizowanym w ramach PO WER, przewidziano zakup 5 komputerów na potrzeby realizacji projektu. W budżecie projektu zapisano na ten cel: 5 komputerów x 2300zł. W toku realizacji projektu oszacowano następujące potrzeby:

­ 3 komputery przeznaczonych ma być dla pracowników merytorycznych (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 1/1 etatu każdy),
­ 1 dla pracownika merytorycznego, zatrudnionego na 0,4 etatu,
­ 1 dla 3 pracowników merytorycznych, pracujących w terenie, poza biurem Fundacji (umowy zlecenie: 2 z nich w wymiarze około 180 godzin miesięcznie każdy, 1 w wymiarze około 120 godzin miesięcznie).

Dla uproszczenia, proszę pominąć kwestię zakupu dodatkowego oprogramowania, sprzętu peryferyjnego itp.

Proszę o przedstawienie poszczególnych kroków, jakie Pani/Pan podejmie w celu zrealizowania zamówienia zgodnie z zasadami PO WER.

2. Realizacja projektu (znajomość zasad)

Budżet projektu przewiduje zatrudnienie Specjalisty ds. wsparcia na podstawie umowy o pracę (24 miesiące x 4000 zł). Wybrana na to stanowisko (w toku rekrutacji) osoba preferuje zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie. Czy zmiana formy zatrudnienia jest wg Pani/Pana możliwa?

3. Rozliczenia (znajomość zasad)

Załóżmy, że mamy dzisiaj 29 listopada 2016 r. Do dnia 30 listopada 2016 r. należy złożyć (ważna jest data stempla pocztowego) do instytucji rozliczającej projekt bardzo ważne sprawozdanie z jego dotychczasowej realizacji.

Do sprawozdania ma być obowiązkowo załączona lista dotychczas zrealizowanych w ramach projektu szkoleń, wraz z listami obecności na poszczególnych zajęciach, podpisanymi przez uczestników projektu.

Przez nieuwagę, jeden z trenerów dostarczył do Fundacji tylko część list obecności, dotyczących zrealizowanych przez siebie zajęć. Pomimo podejmowanych przez personel projektu prób, nie ma z nim kontaktu i na pewno nie będzie możliwości uzyskania od niego (jego rodziny itp.) tych list w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Jakie wg Pani/Pana są rozwiązania tej sytuacji?

4. Oczekiwane wynagrodzenie (widełki)

Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

Prosimy o przesłanie swoich ofert najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2017 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: „Aplikacja: Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektów – Kraków”) w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-291 Kraków

Miejsce pracy: Kraków.

Wymiar czasu pracy: Pełen etat (umowa o pracę).

Jeśli wysyłasz swoje zgłoszenia masowo, gdzie się tylko da i na obojętne stanowisko – nie trudź się, oszczędź swój i nasz czas, NIE PRZYSYŁAJ SWOJEJ OFERTY.