A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Referent Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
 • praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek dwupiętrowy bez windy,
 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań

 • Pozyskiwanie i analizowanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, skutkujące typowaniem podmiotów do kontroli, czynności sprawdzających i postepowań podatkowych w celu stwierdzenia prawidłowego i terminowego wywiązywania się podatników i płatników z obowiązków podatkowych. Realizowanie zadań w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych w celu wymiany informacji podatkowych,
 • Dokonywanie czynności sprawdzających w celu weryfikacji terminowości i prawidłowości rozliczeń podatkowych przez podatników i płatników oraz badanie zasadności zwrotu i nadpłaty podatku, w celu niedopuszczenia do nieuzasadnionego pobrania środków budżetowych,
 • Przetwarzanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych w systemach informatycznych Urzędu, w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych oraz zapewnienia realizacji zadań własnej komórki i innych komórek organizacyjnych.

 

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • Znajomość podstawowych przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładność i systematyczność,
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Przeszkolenie z obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku

 

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: